ศักยภาพและความโดดเด่น ต.บางพรม

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

สาระน่ารู้

อ่านต่อ

ประกาศการประกวดราคาของ อบต.บางพรม

http://bangprom.go.th/skin/ext/docx.png (16) 19 ส.ค. 2559 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

http://bangprom.go.th/skin/ext/docx.png (11) 19 ส.ค. 2559 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ

http://bangprom.go.th/skin/ext/doc.png (20) 18 ส.ค. 2558 คู่มือประชาชนการขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)

http://bangprom.go.th/skin/ext/doc.png (19) 18 ส.ค. 2558 คู่มือประชาชนการขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษถึงแก่กรรม)

http://bangprom.go.th/skin/ext/doc.png (32) 18 ส.ค. 2558 คู่มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

http://bangprom.go.th/skin/ext/doc.png (20) 18 ส.ค. 2558 คู่มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

http://bangprom.go.th/skin/ext/doc.png (10) 18 ส.ค. 2558 คู่มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

http://bangprom.go.th/skin/ext/doc.png (15) 18 ส.ค. 2558 คู่มือประชาชนการแจ้งถมดิน

http://bangprom.go.th/skin/ext/doc.png (13) 18 ส.ค. 2558 คู่มือประชาชนการแจ้งขุดดิน

http://bangprom.go.th/skin/ext/doc.png (13) 18 ส.ค. 2558 คู่มือประชาชนการขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำ หรือลูกจ้างชั่วคราวของ อปท.

ดูทั้งหมด

กระดานกระทู้

อ่านต่อ

^