ภาพกิจกรรม อบต.บางพรม

เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง

05 เม.ย. 2556 0 1,093

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม

ศิลปะการทำซออู้  บ้านพญาซอ
ศิลปะการทำซออู้ บ้านพญาซอ

21 ก.พ. 2556 0 1,181

ซออู้เป็นเครื่องดนตรีไทยพื้นบ้านภาคกลาง บ้านพญาซอเป็นบ้านช่างซออู้ ที่นำศิลปะการเล่นตนตรีไทยมาผนวกกับการแกะสลักซอเป็นลวดลายที่สวยงาม โดยการนำผลมะพร..

ถ่านผลไม้
ถ่านผลไม้

21 ก.พ. 2556 0 1,185

นอกจากจะมีการนำพืชผลทางการเกษตร ไปแปรรูปเป็นผลไม้กลับชาติ (ผลไม้แช่อิ่ม)แล้ว คุณสถาพร ตะวันขึ้น (ปราชญ์ชาวบ้าน) ยังได้มีการนำผลไม้อ่อน หรือผลไม้ที่..

ประเพณีตักบาตรขนมครก
ประเพณีตักบาตรขนมครก

21 ก.พ. 2556 0 910

ประเพณีตักบาตรขนมครก เป็นประเพณีที่สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นติดต่อกันมายาวนาน กว่า ๑๐๐ ปี เมื่อถึงวันขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๐ ของทุกปี จะเป็นที่รู้กันว่ามี..

1
^