ศิลปะการทำซออู้ บ้านพญาซอ

ศิลปะการทำซออู้  บ้านพญาซอ
                    "ซออู้" เป็นเครื่องดนตรีไทยพื้นบ้านภาคกลาง บ้านพญาซอเป็นบ้านช่างซออู้ ที่นำศิลปะการเล่นตนตรีไทยมาผนวกกับการแกะสลักซอเป็นลวดลายที่สวยงาม โดยการนำผลมะพร้าวที่ใช้ทำซออู้ซึ่งมีลักษณะพิเศษมาแกะสลักเป็นลวดลายต่างๆ
                    บ้านพญาซอ  ซึ่งเป็นบ้านของครูสมพร เกตุแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ เป็นช่างแกะสลักที่มีความสามารถ และมีความชำนาญในการทำซออู้จนชาวบ้านละแวกนั้นขนานนามให้เป็น "พญาซอ"  ครูสมพรยังได้สอนดนตรีไทยให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดนตรีไทยและเครื่องดนตรีไทยให้สืบต่อไปยังลูกหลานและอยู่คู่กับวัฒนธรรมไทยตราบนานเท่านาน...


 


ครูสมพร  เกตุแก้ว  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ 
ผู้สืบสานศิลปะการทำซอ และการเล่นดนตรีไทย จนได้รับการขนานามว่า "พญาซอ" 
อุปกรณ์การทำซออู้

ซออู้ที่ผ่านการแกะสลักลายอย่างสวยงามแล้ว

ซออู้ และซอด้วง ที่ผู้ใหญ่สมพรเกตุแก้ว ทำเรียบร้อยแล้ว
คุณวรรณี  เกตุแก้ว  ภรรยาคู่ทุกข์ คู่ยากของครูสมพร
ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของพญาซอ
คุณวรรณี  เกตุแก้ว สาธิตการทำซออู้
แก่คณะนักศึกษา้จากมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
ศูนย์เรียนรู้นอกสถานที่ตั้ง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 21 ก.พ. 2556
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^