มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุทรสงคราม ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ

มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุทรสงคราม ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
                มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุทรสงคราม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบางพรม เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการทำเกษตรแบบชีวภาพโดยปราศจากการใช้สารเคมีของตำบลบางพรม  โดยท่านอาจารย์สมทรง แสงตะวัน ประธานมหาวิชชาลัยสมุทรสงครามเป็นผู้ริเิ่ริ่ม โดยได้สั่งสมองค์ความรู้จากการทำสวนมาเป็นเวลานาน และได้ใช้บ้านและสวนของตนเองเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ด้วยการถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรแก่ผู้ที่สนใจ ในความรู้พื้นฐานของการทำเกษตรกรรม  การทำปุ๋ยหมัก  การทำน้ำหมักชีวภาพ การปลูกและการดูแล การควบคุมวัชพืช การปลูกพืชไร้สารพิษ (ส้มโอ) รวมทัี้้งการนำชมสวน การสาธิต และการฝึกปฏิบัติจริง
 
 
 อาจารย์สมทรง  แสงตะวัน ประธานมหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุทรสงคราม
วิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่คณะศึกษาดูงาน


 
 


แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนตำบลบางพรม 


 
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 08 มี.ค. 2556
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^