Download

docx
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม.docx
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
docx
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม.docx
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
doc
คู่มือประชาชนการขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูก.doc
คู่มือประชาชนการขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
doc
คู่มือประชาชนการขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจ.doc
คู่มือประชาชนการขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษถึงแก่กรรม)
doc
คู่มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชย.doc
คู่มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
doc
คู่มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายกา.doc
คู่มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
doc
คู่มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พร.doc
คู่มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
doc
คู่มือประชาชนการแจ้งถมดิน.doc
คู่มือประชาชนการแจ้งถมดิน
doc
คู่มือประชาชนการแจ้งขุดดิน.doc
คู่มือประชาชนการแจ้งขุดดิน
doc
คู่มือประชาชนการขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำ ห.doc
คู่มือประชาชนการขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำ หรือลูกจ้างชั่วคราวของ อปท.
doc
คู่มือประชาชนการขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือ.doc
คู่มือประชาชนการขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำ อปท.
doc
คู่มือประชาชนการขอรับบำเหน็จปกติทายาท (กรณีลูกจ้าง.doc
คู่มือประชาชนการขอรับบำเหน็จปกติทายาท (กรณีลูกจ้างประจำ อปท.ถึงแก่กรรม)
doc
คู่มือประชาชนการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.doc
คู่มือประชาชนการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
doc
คู่มือประชาชนการรับชำระภาษีป้าย.doc
คู่มือประชาชนการรับชำระภาษีป้าย
doc
คุ่มือประชาชนการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.doc
คุ่มือประชาชนการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
doc
คู่มือประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยั.doc
คู่มือประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
doc
คู่มือประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยคว.doc
คู่มือประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
doc
แผนบริหารความต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวะ.doc
แผนบริหารความต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ของ อบต.บางพรม
pdf
ประกาศฯ การใช้ข้อบัญญัติรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕.pdf
ประกาศฯ การใช้ข้อบัญญัติรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของ อบต.บางพรม
doc
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก.doc
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านนางไพเราะ หอมตลบ หมู่ที่ ๘
^