การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

               

            ตำบลบางพรมเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน เป็นพื้นที่เกษตรกรรม และเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ทิศใต้ของอำเภอบางคนที ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางคนที ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร


           ทิศเหนือ       จรดตำบลกระดังงา    อำเภอบางคนที            ทิศใต้         จรดตำบลบางช้าง  อำเภออัมพวา
           ทิศตะวันออก  จรดตำบลบางกระบือ  อำเภอบางคนที           ทิศตะวันตก  จรดตำบลบางกุ้ง  อำเภอบางคนที

 

              ด้วยสภาพพื้นที่ ที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ทราบว่าตำบลบางพรมยังคงเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเป็นอย่างมาก  รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติมากมาย เช่น มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่น  กลุ่มอาชีพต่างๆ รวมถึงบ้านพักโฮมเสตย์เป็นจำนวนมาก ประกอบกับในปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์หรือเชิงอนุรักษ์ กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทำให้มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่ตำบลบางพรมเป็นจำนวนมาก  ดังนั้นจึงมีข้อแนะนำในการมาท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลบางพรม

คำแนะนำในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์


1. ก่อนการเดินทาง ควรศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ของสถานที่ที่จะไปท่องเที่ยว เช่นเส้นทาง วิธีการเดินทางเข้าถึง สภาพดินฟ้าอากาศ เพื่อที่จะได้เตรียมตัวให้เหมาะสม และเพื่อกันความผิดหวัง ควรจองที่พักและพาหนะไว้ล่วงหน้า 

2. ศึกษาประวัติศาสตร์ ความเป็นมา จะช่วยให้ท่องเที่ยวได้อย่างสนุกสนานมากขึ้น และยังได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว เพิ่มพูนขึ้นด้วย ได้ความรู้และ เข้าใจ วัฒนธรรมท้องถิ่น 

3. การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ควรมีจิตสำนึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยปฏิบัติตาม กฏกติกา และข้อห้ามของสถานที่นั้น ช่วยกันรักษา และไม่นำสิ่งของใดๆ ออกจากสถานที่นั้นๆ 
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 13 พ.ย. 2557
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^