การพัฒนาศักยภาพ อสม.

การพัฒนาศักยภาพ อสม.
           การพัฒนาศักยภาพ อาสามสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
 
        อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือที่เรียกย่อๆว่า อสม.นั้น เป็นรูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างหนึ่ง  ในการดูแลสุขภาพของตนเอง  ครอบครัว และชุมชน โดยผ่านกระบวนการอบรมให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและการปฏิบัติงานด้วยความอดทนและเสียสละต่อประชาชนในหมู่บ้านกระทรวงสาธารณสุขได้เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 ดังนั้นจึงทำให้ อสม.มีจำนวนเพิ่มขึ้นตามลำดับจนครอบคลุมทั้งหมู่บ้านชนบทและชุมชนเมืองกว่า 8 แสนคน 
       ปัจจุบันตำบลบางพรม มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) จำนวน 52 คนซึ่งทำหน้าที่ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตำบลบางพรมโดยการดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพรม

แนวทางการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข 
1.เน้นการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายในระดับท้องถิ่นให้มีความสามารถในการบริหารจัดการด้านสุขภาพการพัฒนา ขีดความสามารถการบริหารจัดการของ กองทุนสุขภาพระดับตำบล ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ประการหนึ่งของการสาธารณสุขมูลฐานในทศวรรษที่4 สอดคล้องกับทิศทางการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับหลักการ 3 ก. เสาหลักของการเป็นชุมชนเข้มแข็ง
2. ให้ชุมชนและท้องถิ่นเป็นผู้แสดงบทบาทหลักในการทำงาน เจ้าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนในฐานะสมาชิกเครือข่าย  ส่งเสริมให้ใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map) ของชุมชนเป็นเครื่องมือใหม่ๆ ในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการสร้างแผนชุมชนและการแปลงแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมงานสาธารณสุขมูลฐานในระดับพื้นที่ ให้มีการจัดการความรู้ระดับชุมชน เปิดเวทีและช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกว้างขวาง สร้างและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ทั้งในหมู่อาสาสมัคร  เจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนและภาคีเครือข่าย
4. พัฒนาองค์ความรู้ของ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให้สอดคล้องกับปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไป ให้อสม.ได้มีโอกาสเรียนรู้องค์ความรู้ที่จำเป็น เช่น โรคไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง อุบัติเหตุ อุบัติภัย เป็นต้น รวมทั้งพัฒนา อสม. จำนวนหนึ่งให้มีความสามารถในการบริหารจัดการ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และแสดงบทบาทที่เข้มแข็งในการจัดการสุขภาพของชุมชน
5. พัฒนาองค์กรอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีอยู่เดิมให้มี   ความเข้มแข็ง  มีโครงสร้างและระบบบริหารจัดการที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้  ควรมีระเบียบหรือกฎหมายรองรับสถานะความเป็น อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)เท่าที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ในการมีระบบสนับสนุนการทำงานจากภาครัฐทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น
6. ส่งเสริมให้มีความหลากหลายในการทำงานสุขภาพภาคประชาชน ต้องเปิดแนวคิดการมีส่วนร่วมให้กว้างขวาง ส่งเสริมให้มีโครงสร้างใหม่ๆในการทำงานในรูปแบบอาสาสมัครที่หลากหลายในกลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน
7. สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขในรูปแบบต่างๆ แต่ต้องไม่มีการตอบแทนในลักษณะของเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ เนื่องจากขัดกับหลักการของการเป็นอาสาสมัคร
ขอขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงสาธารณสุข

 
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 14 เม.ย. 2556
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^