โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ฯ

                  โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ (จันทร์เอียงทับทิมราษฎร์บำรุง) ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 4 ตำบลบางพรม  อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 208 คน และมีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ มีนักเรียนจำนวน 34 คน  รวมจำนวนทั้งสิ้น 242 คน  มีนางสาวอรพิน ภิญโญภาวศุทธิ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแก่นจันทน์ฯ
 
 
 
^