โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพรม

 
                  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพรม ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลบางพรม  อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เดิมเป็นสถานีอนามัยตำบลบางพรม แล้วได้มีการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของชุมชน เพื่อบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางพรม มีนางภัทรา  ผิวงาม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ 
  


^