องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม

        องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม เป็น อบต.ขนาดกลาง  ซึ่งยกฐานะจากสภาตำบล ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อปี พ.ศ.2540 โดยมีรายนามผู้บริหารและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ดังนี้ คือ

 รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 
        นายนิคม      อู่อ่อน     ดำรงตำแหน่ง ประธานฯ     ปี พ.ศ.2540 - 2544
        นายวรพงษ์  วรทัศน์    ดำรงตำแหน่ง นายกฯ        ปี พ.ศ.2544 - 2548
 
       นายวรพงษ์  วรทัศน์    ดำรงตำแหน่ง นายกฯ        ปี พ.ศ.2548 - 2552
        นายวรพงษ์  วรทัศน์    ดำรงตำแหน่ง นายกฯ        ปี พ.ศ.2552 - ปัจจุบัน


 รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม 
       นายธวัช         หมั่นกิจ    ดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม    ปี พ.ศ.2540 - 2543
       ร้อยตรีประทิน  ปานอุทัย  ดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม    ปี พ.ศ.2543 - ปัจจุบัน
 
       เดิมองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 4 ตำบลบางพรม  อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นอาคารชั้นเดียว แต่เนื่องจากที่ทำการหลังเก่ามีพื้นที่คับแคบ ไม่สะดวกต่อการให้บริการประชาชน จึงได้มีการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรมหลังใหม่ขึ้น ณ บริเวณหมู่ที่3 ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นอาคาร 2 ชั้น ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางมากขึ้น และได้จัดพิธีเปิดที่ทำการแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550 โดยมี ว่าที่ ร.ต.โอภาศ  เศวตมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ในขณะนั้น เป็นประธานในพิธี

       องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม มีสัญลักษณ์ประจำ อบต. คือ รูปดาบคู่ ่และพระมาลา นอกจากนี้บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม มีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (พระปิยะมหาราช) และ
พระรูปพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ประกอบพิธีบวงสรวงและพิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุมจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระรูปพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2555 เพื่อให้ข้าราชการ  ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางพรม และบุคคลทั่วไปได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

 


พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (พระปิยะมหาราช) 
และ
พระรูปพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย)

 
 


บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
บริเวณ ด้านหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
ได้มีการจัดทำแปลงผักสวนครัว, โรงเพาะเห็ด, โรงเลี้ยงหมูหลุม, บ่อเลี้ยงปลา-กบ ซีเมนต์
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน


 
^