ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๖

 
 
 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
เรื่อง   กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๖
   …..…………………………………………
 
                    อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๑(๓) และข้อ ๒๑ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรมได้มีมติในการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ กำหนดสมัยสมัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
 
                จึงประกาศ
ให้ทราบโดยทั่วกัน 
                     
                          ประกาศ   ณ  วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๖

 
                                                  
บุญเรือน ราชสิงห์โห
                                               (นางบุญเรือน ราชสิงห์โห)
                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
 
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 17 ก.ค. 2557
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^