ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖

 
 
 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
เรื่อง   กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖
   …..…………………………………………
 
                    อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๑(๓) และข้อ ๒๑ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรมได้มีมติในการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญสมัยแรก เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ กำหนดสมัยสมัญสมัยที่สองประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
 
                จึงประกาศ
ให้ทราบโดยทั่วกัน 
                     
                          ประกาศ   ณ  วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๖

 
                                                  
บุญเรือน ราชสิงห์โห
                                               (นางบุญเรือน ราชสิงห์โห)
                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
 
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 17 ก.ค. 2557
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^