ประกาศฯกำหนดสมัยประชุมสามัญและวันเริ่มต้นประชุมสภาประจำปี ๒๕๕๖

 
 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
เรื่อง   การกำหนดสมัยประชุมสามัญ และวันเริ่มต้นสมัยประชุมสภาประจำปี ๒๕๕๖
และวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัย และระยะเวลาสมัยประชุมประจำปี ๒๕๕๗
   …..…………………………………………
 
                    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ ประกอบกับมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ครั้งแรก เมื่อ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จึงขอกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๖ ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๖ และกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี ๒๕๕๗ ดังนี้ 
              ๑.  กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑) คือ 
                        วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

              ๒.  กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑) คือ 
                        วันที่ ๑๑ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
 
                จึงประกาศ
ให้ทราบโดยทั่วกัน 
                     
                          ประกาศ   ณ  วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖

 
                                                  
บุญเรือน ราชสิงห์โห
                                               (นางบุญเรือน ราชสิงห์โห)
                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
 
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 17 ก.ค. 2557
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^