ประกาศใช้ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบฯ พ.ศ.๒๕๕๖

    
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
เรื่อง   การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
   …..…………………………………………
 
                        ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ในสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๑๖ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยได้เสนอรางข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
                         บัดนี้ นายอำเภอบางคนที ได้พิจารณาลงนามอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
 
                                ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
                                            ประกาศ   ณ วันที่  ๒๐  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๕
 
                                                                 

                                                           (นายวรพงษ์  วรทัศน์)
                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
 
 
 
 
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 18 ก.ค. 2557
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^