ประกาศฯเรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘

    
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
เรื่อง   ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาปี  ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
   …..…………………………………………
 
                        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๑๖ วรรคท้าย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรมได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ แล้วเสร็จและได้เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรมซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรมได้มีมติให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนาปี  ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๓ (ครั้งที่๔) เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๓
 
                         จึงขอประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม  ให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
                                            ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓
 
                                                                 

                                                           (นายวรพงษ์  วรทัศน์)
                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
 
 
 
 
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 18 ก.ค. 2557
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^