ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน

    
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
เรื่อง   ประกาศใช้แผนดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
   …..…………………………………………
 
                        ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล่บางพรม ครั้งทีร่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔
 
                                องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม  ให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
                                            ประกาศ ณ วันที่ ๑๗  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔
 
                                                                 

                                                           (นายวรพงษ์  วรทัศน์)
                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
 
 
 
 
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 18 ก.ค. 2557
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^