การปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๗


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
เรื่องการปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
........................................
 
                             ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ได้ดำเนินการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่ออำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน
                              เพื่อให้การปฏิบัติราชการดำเนินตามหลักเกณฑ์และวิธีในการทำงานตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ จำนวน ๒๐ กระบวนงาน เพื่อบริการประชาชน  ดังนี้
 
ที่ กระบวนงานบริการประชาชน ระยะเวลาให้บริการที่ปรับลด
ระยะเวลาเดิม ระยะเวลาปรับลดแล้ว

 
 
  

 
 
 
จัดเก็บภาษีป้าย
จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การขอจดทะเบียนพาณิชย์
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
- ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่ก่อสร้าง
- ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต
ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
ขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้
เครื่องขยายเสียง
การขออนุญาตประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต
 
๑๐ นาที / ราย
๑๐ นาที / ราย
๑๐ นาที / ราย
๕ วัน/ราย
๓๐ วัน / ราย
๒๐ วัน / ราย
 
๒๐ วัน / ราย
๔๐ วัน / ราย
๔๐ วัน / ราย
๓๐ นาที / ราย
 
๓๐ วัน / ราย
 
 
 
๕ นาที / ราย
๕ นาที / ราย
๕ นาที / ราย
๒ วัน/ราย
๑๐ วัน / ราย
๑๕ วัน / ราย
 
๑๕ วัน / ราย
๓๐ วัน / ราย
๓๐ วัน / ราย
๑๕ นาที / ราย
 
๒๐ วัน / ราย
 
 
 
 
 

 
ที่ กระบวนงานบริการประชาชน ระยะเวลาให้บริการที่ปรับลด
ระยะเวลาเดิม ระยะเวลาปรับลดแล้ว
๑๐.
 
 
๑๑
 
 
๑๒
 
๑๓
๑๔
 
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
การขออนุญาตการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
- ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต
การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
- ขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต
การขออนุญาตจัดตั้งตลาด
- ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต
ช่วยเหลือสาธารณภัย
รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
 
สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
การให้บริการอินเตอร์เน็ต
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร
การขอติดตั้งมิเตอร์ประปา
ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
ให้คำปรึกษาหรือแนะนำเกี่ยวกับ
การก่อสร้าง
๓๐ วัน / ราย
 
 
๓๐ วัน / ราย
 
 
๓๐ วัน/ราย
 
๑ วัน / ราย
แจ้งตอบการดำเนินการให้
ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน
๕ ชั่วโมง / ราย
๑ ชั่วโมง / ราย
๑๐ นาที / ราย
๑๐ วัน / ราย
๑๐ นาที/ราย
๑ ชั่วโมง/ราย
๒๐ วัน / ราย
 
 
๒๐ วัน / ราย
 
 
๒๐ วัน/ราย
 
ในทันที
แจ้งตอบการดำเนินการให้
ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๗ วัน
๓ ชั่วโมง / ราย
๕ นาที / ราย
๕ นาที / ราย
๗ วัน / ราย
๕ นาที/ราย
ในทันที
 
 
                จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๗
  
                                 
                               (นายวรพงษ์   วรทัศน์)
                                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม

 
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 27 ต.ค. 2557
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^