ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
เรื่อง   ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
   …..…………………………………………
 
                    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๗ วรรคท้าย  ข้อ๑๘  กำหนดว่าแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดทำและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณประจำป และข้อ ๖ การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรมได้ดำเนินการจัดทำแผนแล้วเสร็จและได้เสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรมได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรมสมัยสามัญ สมัยที่๒ ประจำปี ๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๗
 
                จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรมให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
                          ประกาศ   ณ  วันที่   ๑๙  พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๕๗
 
                                                  
                                                     
                                               (นายวรพงษ์  วรทัศน์)
                                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
 
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 27 ต.ค. 2557
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^