การประชาคมการใช้ประโยชน์จากสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางพลับ ปี ๒๕๕๗

รายงานการประชุม
การประชาคมการใช้ประโยชน์จากสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางพลับ
วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ  ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
...............................
ผู้มาประชุม
  ลำดับที่                   ชื่อ   -  สกุล                                                ตำแหน่ง                                           หมายเหตุ
       ๑             นายวรพงษ์      วรทัศน์                                     นายก อบต.บางพรม
        ๒          นางบุญเรือน   ราชสิงห์โห                         ประธานสภา อบต.บางพรม
        ๓            นายสุชาติ         เพ็งสกุล                                  รองประธานสภา อบต.บางพรม
        ๔            นายชาตรี         บุญนุช                                     สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๑
        ๕            นายจิตติ           โหมดวิจิตร                             สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๑
        ๖            น.ส.บุญเรือน   คชาสัมฤทธิ์                          สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๒
        ๗            นายปรีชา          ศิริประเสิรฐ                            สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๓
        ๘            น.ส.เสรี           ศรีปา                                        สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๓
        ๙             น.ส.วิไล           จันทร์เอียง                             สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๔
        ๑๐          นางเตือนใจ      พัฒนกูล                                  สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๖
        ๑๑          นายนนทชัย      อยู่ทน                                      สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๗
        ๑๒        นายอรุณ        เสือแท้                                สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๗
        ๑๓         นายนรินทร์      จันทรพิภพ                         สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๘
        ๑๔        นายสุรินทร์      คงนาม                               สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๘
        ๑๕         นายสุชาติ         ชัยกิจ                                       กำนันตำบลบางพรม
        ๑๖          นายสมบูรณ์       จันทร์พิภพ                              ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑
        ๑๗         นายสมชาย       พริ้งพร้อม                              ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒
       ๑๘         นายสมศักดิ์      รักษาราษฎร์                            ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓
        ๑๙          นายเจริญ          แก้วเจริญ                                 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔
        ๒๐         นายสมพร        เกตุแก้ว                                    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕
        ๒๑         นายอนันต์        โชติช่วง                                  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗
        ๒๒        นายทวี            อบเชย                                      ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘
        ๒๓        นางปัทมา         ศรีโหร                                     ประชาชน
        ๒๔        นายสำเริง         จันทร์พิภพ                              ประชาชน
        ๒๕        นายสมพร        ทรัพย์มาก                                ประชาชน
 
- ๒ -
 
        ๒๖         นางพเยาว์         กลอยสวาท                              ประชาชน
        ๒๘        นางอุดม             สุขประเสริฐ                        ประชาชน
        ๒๙        ร้อยตรีประทิน   ปานอุทัย                                 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
        ๓๐         นางสาวรุ่งทิพย์   ศรีวงษา                                 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
        ๓๑         นางทัศนีย์              ไชยศรี                                   ผู้อำนวยการกองคลัง
        ๓๒        นายปราโมทย์       เริ่มภักดิ์                                ผู้อำนวยการกองช่าง
 
ก่อนเข้าการจัดเวทีประชาคมได้มีมติเลือกประธาน และเลขานุการซึ่งปรากฏว่าที่ประชุมได้เลือก
                        ประธาน    คือ   นายวรพงษ์         วรทัศน์
                        เลขานุการ  คือ  นางสาวรุ่งทิพย์   ศรีวงษา
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑                     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน                                    องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรมได้รับทราบข้อมูลจากทางวัดบางพลับว่าได้มีการ
นายวรพงษ์  วรทัศน์               ดำเนินการรื้อถอนโรงเรียนฝั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรมหลังเก่า  จึงขอแจ้ง
                                                    ให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม                                   - รับทราบ
 
ระเบียบวาระที่ ๒                    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่  ๓  มิถุนายน  ๒๕๕๖
ประธาน                                    เนื่องด้วยทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรมได้รับทราบการยุบเลิกการเรียน
นายวรพงษ์  วรทัศน์               การสอนของโรงเรียนวัดบางพลับ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม
                                                    ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ และทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ก็ได้
                                                   ดำเนินการขอใช้สถานที่โรงเรียนวัดบางพลับ เพื่อดำเนินการจัดตั้ง
                                                    ๑.  ศูนย์ กศน. ตำบลบางพรม
                                                    ๒.  ศูนย์ปฏิบัติงานตำรวจชุมชน
                                                    ๓.  ศูนย์ อปพร. ตำบลบางพรม
                                                    ๔.  ศูนย์ ICT ตำบลบางพรม
                                                    ๕.  ศูนย์ถ่ายทอดวัฒนธรรมตำบลบางพรม
                                                    องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรมก็ได้ดำเนินการประสานขอใช้อาคารไปแล้วนั้น
                                                    ภายหลังได้รับแจ้งจากทางวัดบางพลับว่าจะดำเนินการรื้อถอนอาคารดังกล่าวข้างต้น
                                                    เพื่อใช้ในการทำสถานที่จอดรถของวัดต่อไป
 
 
 
 
- ๓ -
 
ระเบียบวาระที่ ๓                     เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
ประธาน                                    ตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาว่าโรงเรียนวัดบางพลับจะยุบเลิก
                                                    การเรียนการสอนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ประกอบกับปัญหาความต้องการ
                                                    ของส่วนราชการต่างๆ ที่ประจำในเขตพื้นที่ตำบลบางพรมว่าไม่มีอาคารสถานที่ใน
                                                    การปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน ในครั้งนี้จึงขอแจ้งผู้เข้าร่วมประชาคมทุกท่าน
                                                    ว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรมได้ประสานขอใช้อาคารสถานที่โรงเรียน
                                                    วัดบางพลับเพื่อใช้ประโยชน์ในการใช้เป็นสถานที่การปฏิบัติราชการแล้วแต่ขณะนี้
                                                    รอหนังสือตอบกลับจากสำนักงานเขตพื้นที่อยู่จึงขอให้ที่ประชุมช่วยพิจารณาอีกครั้ง
                                                    ว่าการที่องค์การบริหารส่วนตำบลขอใช้สถานที่ดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบล
                                                    บางพรมต้องดูแลและปรับปรุงอาคารโรงเรียนวัดบางพลับเก่า และทรุดโทรมมากจึง
                                                    จำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก  ซึ่งสมาชิก หมู่ที่ ๔  ขอเสนอว่าใช้เป็นสถานที่
                                                    ของศูนย์ กศน. ประจำตำบลบางพรมเพราะเป็นอาคารสถานที่ใช้ในการเรียนการสอน
                                                    อยู่แล้ว   และก็ให้เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ ICT    ด้วย   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๓  
                                                    ขอเสนอเป็นศูนย์ปฏิบัติงานของตำรวจชุมชน     และเป็นศูนย์ อปพร.ตำบลบางพรม
                                                    นายสมศักดิ์   รักษาราษฎร์ ด้วย   สมาชิกหมู่ที่ ๕     ขอเสนอเป็นศูนย์การเรียนรู้ทาง
                                                    วัฒนธรรมของตำบลบางพรม ซึ่งในที่ประชุมวันนั้นเสนอขอใช้ประโยชน์จากอาคาร
                                                    สถานที่ของโรงเรียนวัดบางพลับ
                                                    ดังนี้
                                                    ๑.  ศูนย์ กศน.ตำบลบางพรม
                                                    ๒.  ศูนย์ปฏิบัติงานตำรวจชุมชน
                                                    ๓.  ศูนย์ อปพร.ตำบลบางพรม
                                                    ๔.  ศูนย์ ICT ตำบลบางพรม
                                                    ๕.  ศูนย์ถ่ายทอดวัฒนธรรมตำบลบางพรม              
ซึ่งในปัจจุบันทางวัดบางพลับได้ดำเนินการรื้อถอนโรงเรียนวัดบางพลับฝั่งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลังเก่า และฝั่งข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล               บางพรม เพื่อใช้เป็นสถานที่จอดรถแล้ว จึงขอให้ทุกท่านพิจารณาหาสถานที่แห่งใหม่ในการจัดตั้งศูนย์ ดังกล่าวข้างต้น
ที่ประชุม                                   - เห็นชอบ
ประธานฯ                                 เมื่อได้ข้อสรุปแล้วทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรมก็จะดำเนินการประสานงาน
นายวรพงษ์  วรทัศน์               กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อประโยชน์ของประชาชนตำบลบางพรม และถ้ามี
                                                    ความคืบหน้าอย่างไร ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชาคม
                                                    ในครั้ง ต่อไป                                                  
- ๔ -
 
ระเบียบวาระที่ ๔                     เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ                                 ไม่มี
ปิดประชุมเวลา                        ๑๒.๐๐  น.
 

 
       (ลงชื่อ)                                              ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
                    ( นางสาวรุ่งทิพย์  ศรีวงษา )
                                เลขานุการ

 
         (ลงชื่อ)                                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม
                        ( นายวรพงษ์   วรทัศน์ )
                                  ประธานฯ
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 13 พ.ย. 2557
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^