ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษี การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษี
การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภบท.5) ประจำปี 2557-2560
 
          องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินการสำรวจที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ เช่น โฉนดที่ดิน,น.ส.3 เพื่อให้ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทั้งที่มีบ้านตั้งอยู่ ที่นา ที่ทำการเกษตรกรรม ที่ให้เช่า ได้ทราบว่ามีที่ดินแปลงใดอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่และให้ทำการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในรอบระยะเวลา 4 ปี
 
          ดังนั้น จึงขอแจ้งให้ท่านเจ้าของที่ดิน หรือผู้รับมอบอำนาจทำการชี้เขต เพื่อแจ้งจำนวนเนื้อที่ที่ดินแก่ เจ้าพนักงานสำรวจ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม และยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ประจำปี พ.ศ. 2557 ถึงปี พ.ศ. 2560 ทั้งนี้จะดำเนินการสำรวจและรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ในวันและเวลาราชการ) โดยใช้เอกสารในการยื่นแบบแสดงรายการ ดังนี้
           1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เจ้าของที่ดิน)
           2. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของที่ดิน)
           3. สำเนาเอกสารสิทธิโฉนดที่ดิน, น.ส.3 (ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง ทุกแปลงที่อยู่ในเขตตำบลบางพรม)
 
          หากที่ดินเดิมของท่านมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเนื้อที่ที่ดิน, โอนกรรมสิทธิ, ขายเปลี่ยนมือ กรุณาแจ้งต่อ เจ้าพนักงานประเมิน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ติดต่อ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  โทรศัพท์ : 034-730516 ต่อ 14

 

 
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 15 พ.ค. 2558
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^