ประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบล ปี ๒๕๕๗


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
เรื่อง   ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตำบล 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
                               …..…………………………………………
 
                 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘   ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น
 
                 องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม  ได้ดำเนินกิจกรรม / โครงการ  ตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล   โดยมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕๗ ตามเอกสารทีแนบมาพร้อมนี้
 
                 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                         ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗
 
 
                                                    

                                              (นายวรพงษ์   วรทัศน์)
                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
 
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 17 พ.ค. 2558
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^