ประกาศใช้แผนดำเนินงาน พ.ศ.๒๕๕๗


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
เรื่อง   ประกาศใช้แผนดำเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
 …..…………………………………………
 
                ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
 
                องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม จึงขอประกาศใช้แผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
                           ประกาศ   ณ  วันที่  ๖  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖
 
                                                        

 
                                                  (นายวรพงษ์   วรทัศน์)
                                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
 
 
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 17 พ.ค. 2558
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^