ประกาศใช้แผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
------------------------------------------------   
                   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๑๗ วรรคท้าย ข้อ ๑๘ กำหนดว่าแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดทำและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณประจำปี และข้อ ๖ การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับระเบียบ ว่าด้วยการประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรมได้ดำเนินการจัดทำแผนแล้วเสร็จ และได้เสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรมได้มีมติ ให้ความเห็นขอบแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗๘
 
                   จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม   ให้ทราบโดยทั่วกัน
                       
                   ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
                                         ประกาศ  ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘
 
                                                           
                                                    (นายวรพงษ์  วรทัศน์)
                                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม

 
 
 
 
 
 
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 08 มิ.ย. 2558
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^