ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติ
เป็นสายงานผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม

--------------------------
                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ได้ดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบล  โดยวิธีการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานจากสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล ในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๖) ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ลงวันที่ ๗  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีกำหนดรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น
            บัดนี้  ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว และคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ รวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๒ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗  ประกอบกับมติคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๖) จำนวน ๑ ราย ดังนี้
 เลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ชื่อ – ชื่อสกุล ตำแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ
๐๐๑
 
จ่าเอกศรายุทธ  คำเทศ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ระดับ ๖ว / สังกัด อบต.ขุนพิทักษ์
 
 
                   อนึ่ง หากภายหลังพบว่าผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ที่กำหนดไว้ จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกมาตั้งแต่ต้น
          ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ไปรายงานตัวเพื่อสอบ  ดังนี้
๑.  วันเสาร์ที่ ๑๓  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
      เวลา ๐๙.๐๐ -  ๑๒.๐๐ น.  สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
      เวลา ๑๓.๐๐ -  ๑๖.๐๐ น.  สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
 
๒. วันจันทร์ที่  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐  น.
     ณ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
         - สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  (ภาค ค.)
โดยให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้
                    ๑.  การแต่งกายเครื่องแบบสีกากีคอพับ ในวันที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
                    ๒.  ผู้เข้าสอบนำบัตรประจำตัวพนักงานส่วนตำบลพร้อมบัตรประจำตัวสอบมาแสดงตัว ในวันสอบ หากไม่นำมาให้แจ้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ทราบ ก่อนการสอบทุกครั้ง
                    ๓. ขณะทำการสอบห้ามส่งเสียงหรือกระทำการใดๆ ที่ส่อไปในทางทุจริต หากตรวจพบจะดำเนินการทางวินัย
                    ๔. ขณะทำการสอบห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดติดตัวเข้าไปในห้องสอบ
                    ๕. หากพบว่าผู้ใดมีการทุจริตในการสอบ จะถือว่าผลการสอบของผู้นั้นเป็นโมฆะและจะดำเนินการทางวินัยต่อไป
                    ๖. หากผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ไม่มารายงานตัวเข้ารับการสอบคัดเลือก ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ในครั้งนี้

                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                   ประกาศ ณ  วันที่  ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
                                                               
 
                                                       (นายวรพงษ์  วรทัศน์)
                                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 08 มิ.ย. 2558
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^