ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกม.2

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๕ ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 
             องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรมมีความประสงค์จะ สอบ ราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๕ ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๓๕,๕๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่ เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
                   ๕. ไม่ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคาจ้างครั้งนี้
          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณหมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๕ ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ WWW. bangprom go.th และWWW. gprocurement go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔ ๗๓๐๕๑๖ ในวันและเวลาราชการ

 
                             ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
 


 
          (นายวรพงษ์ วรทัศน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
 
 
 
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 18 มิ.ย. 2558
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^