ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

 
 
                                   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 
…………………………………….
 
                        ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
                        ๑.  ตำแหน่งที่รับสมัคร
                            ๑.๑  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  จำนวน  ๑  อัตรา
                            ๑.๒  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  จำนวน  ๑  อัตรา
                       ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
                            ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป
                            (๑)  มีสัญชาติไทย
                            (๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
                            (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                            (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด ดังนี้
                                      (ก) โรคเรื้อนระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
                                      (ข) วัณโรคระยะอันตราย
                                      (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
                                      (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
                                      (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
                            (๕)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
                            (๖)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกภาท้องถิ่น
                            (๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะการกระทำความผิดอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
                            (๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
                            (๙)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
                            (๑๐)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
                            (๑๑)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
                            (๑๒)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                           สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
                             ๒.๒  ลักษณะงานที่ปฏิบัติและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
                             ๒.๒.๑  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
                             ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
                             เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นทำหน้าที่ผู้ช่วยในการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อจัดทำแผน การปฏิบัติงาน ดำเนินการและสนับสนุนให้มีการร่วมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ แสวงหาผู้นำท้องถิ่น เป็นผู้นำและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน ร่วมทำงานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้คำแนะนำและฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการ และหลักการพัฒนาชุมชน อำนวยความสะดวก และประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน ติดตามผลงานและจัดทำรายงานต่าง ๆ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
                             หน้าที่ความรับผิดชอบ
                             ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนที่ไม่ยาก ซึ่งไม่จำเป็นต้องปฏิบัติโดยผู้มีความรู้ความสามารถ หรือความชำนาญสูง ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
                            คุณสมบัติเฉพาะสำหรับปตำแหน่ง
                              ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.จ. รับรอง
                      
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
        ๑.  มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
        ๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
        ๓.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
        ๔.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
        ๕.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ                
                   ๒.๒.๒  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
                             ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
                             เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นทำหน้าที่ผู้ช่วยในการแยกประเภทเอกสารข้อมูลให้ตรงกับชนิดของบัตรที่ได้วางรูปไว้แล้ว หรือให้ตรงกับกระดาษเทป หรือเทปแม่เหล็ก หรือจานแม่เหล็กที่จำแนกไว้แล้ว บันทึกข้อมูลลงในบัตร หรือเทปหรือจานแม่เหล็กเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้เครื่องเจาะหรือเครื่องบันทึก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
                            หน้าที่ความรับผิดชอบ
                            ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลลงในบัตร  หรือกระดาษเทปหรือเทปแม่เหล็ก หรือจานแม่เหล็ก เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ในลักษณะที่ไม่ยากภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
                             คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
                             ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.อบต.  ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และมีความสามารถใน การบันทึกข้อมูลภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 42 คำ และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
                                    ๑.  มีความรู้ในการใช้เครื่องเจาะหรือเครื่องบันทึกข้อมูลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
                             ๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
                             ๓.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่                                     
                             ๔.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
                             ๕.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
                   ๓.  อัตราค่าตอบแทน
                        ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ  ๙,๔๐๐  บาท
                   ๔.  การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
                       ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล โดยสามารถติดต่อขอรับใบสมัครพร้อม ยื่นหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่วันที่  ๒๑ - ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามวันเวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.) โดยเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน ๑๐๐.- บาท
                   ๕.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
                       ๕.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว X ๑.๕ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป
                       ๕.๒  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
                       ๕.๓  บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
                       ๕.๔  ใบรับรองแพทย์ระบุว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามประกาศรับสมัครนี้ โดยออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนนับแต่วันตรวจร่างกาย
                       ๕.๕  หลักฐานการศึกษาพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
                       ๕.๖  หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบทหารกองเกิน (สด.๑) ใบเปลี่ยนชื่อ/ชื่อกุล จำนวน ๑ ฉบับ
                        สำหรับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครตามประกาศรับสมัครนี้หรือไม่ หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์ได้รับการจ้าง และหากตรวจสอบภายหลังพบว่า มีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
                   ๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
                        องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่นักพัฒนาชุมชน และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ในวันที่ ๓  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ณ ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม และทางเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม www.bangprom.go.th  หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐ - ๓๔๗๓ - ๐๕๑๖
                  
                   ๗.  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
                        ๗.๑  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
                        ๗.๒  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                 
                               คะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน ซึ่งมีรายละเอียดแนบท้ายเอกสารนี้
                        ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
                        ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
                        ค. ภาคความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
                   ๘.  กำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ
                        ๘.๑  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สอบคัดเลือกในวันที่  ๔  เดือน สิงหาคม   ๒๕๕๘  พ.ศ. ๒๕๕๘  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี้
                        เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.    สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
                        เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.    สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
                        ๘.๒ เกณฑ์การตัดสิน
                        ผู้สมัครสอบจะต้องผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของแต่ละภาค จึงจะมีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ต่อไป
                        ๘.๓  ประกาศผลสอบผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ในวันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ณ ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม และทางเว็บไซด์ www.bangprom.go.th  หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐ - ๓๔๗๓ - ๐๕๑๖
                       ๘.๔  ภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) สอบคัดเลือกในวันที่ ๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
                   ๙.  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
                       องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล โดยเรียงลำดับจากคะแนนสูงสุดลงมาต่ำสุดตามลำดับ ในวันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ณ ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไว้ เป็นเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ประกาศผลสอบคัดเลือก
                  
                   ๑๐. การจ้างเป็นพนักงานจ้าง
                        องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม จะจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ตามลำดับในบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และจะแจ้งให้มาทำสัญญาจ้างภายหลัง ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรสงครามให้ความเห็นชอบแล้วเท่านั้น และจะต้องมารายงานตัว เพื่อทำสัญญาจ้างต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ภายใน ๕ วันทำการนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในอันดับต่อไปแทน
 
                   ผู้ใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม     ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) หรือทางโทรศัพท์ ๐ - ๓๔๗๓ - ๐๕๑๖
 
                   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
                              ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 
 
(นายวรพงษ์   วรทัศน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
 
 
 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่  ๑๓  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘
 
๑.  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คะแนนเต็ม  ๓๐๐ คะแนน
โดยมีหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลใช้วิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน (ข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัย)
             - วิชาความรู้ทั่วไป ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
             - วิชาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ได้แก่
          ๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
          ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
          ๓. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
          ๔. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
          ๕. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          ๖. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน (ข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัย)
          ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒
          ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
          ๓. ความรู้ในทางงานพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
ค. ภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน (สอบสัมภาษณ์)
      โดยประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ความรู้ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกอื่น ๆ เป็นต้น
         
 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่  ๑๓  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘
 
๒.  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คะแนนเต็ม  ๓๐๐ คะแนน
โดยมีหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลใช้วิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน (ข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัย)
- วิชาความรู้ทั่วไป ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
- วิชาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ได้แก่
          ๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
          ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
          ๓. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
          ๔. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
          ๕. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          ๖. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน (ข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัย)
          ๑. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
          ๒. ความรู้ในการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและการใช้คอมพิวเตอร์
          ๓. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
ค. ภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน (สอบสัมภาษณ์)
      โดยประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ความรู้ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกอื่น ๆ เป็นต้น
         
 
 
 
 

 
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 13 ก.ค. 2558
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^