ประกาศสอบราคากล้องวงจรปิด CCTV

                                                    

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  รายการกล้องวงจรปิด  (CCTV)   ตำบลบางพรม  อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม

 

              องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  รายการกล้องวงจรปิด  (CCTV)  ตำบลบางพรม  อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  ๙๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท  ( เก้าแสนบาทถ้วน )

              ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๔๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

           กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  ๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณพื้นที่ภายในตำบลบางพรม  อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น.  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาใน วันที่  ๒๙   มิถุนายน  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๓๐ น.  เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ในวันที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๘  ถึงวันที่   ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ WWW. bangprom go.th  และWWW. gprocurement go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๓๔ ๗๓๐๕๑๖  ในวันและเวลาราชการ

 

                                       ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘

                                                             
                                                             

 

(นายวรพงษ์ วรทัศน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม

 

 

 

 

 

ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 30 ต.ค. 2558
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^