การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ประชาสัมพันธ์
การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
      ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

 
            องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ สำหรับผู้สูงอายุที่มีความประสงค์ขอรับเงินรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป (เกิดก่อน ๑ ตุลาคม ๒๔๙๙) ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน หรือย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เริ่มรับเงินเบี้ยเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙)

            กำหนดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลาเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ  สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม  ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม  
            หลักฐานประกอบการยื่นคำขอฯ

              -        สำนาบัตรประจำตัวผู้สูงอายุ และสำเนาทะเบียนบ้านผู้สูงอายุ      (ที่อยู่ปัจจุบัน)
              -        หนังสือมอบอำนาจ(กรณีบุคคลอื่นมาขึ้นทะเบียนแทน)
              -        สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอำนาจ
              -        สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาบางคนที ( กรณีของรับเงินเบี้ยฯ ผ่านธนาคาร )

             
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ ๐-๓๔๗๓-๐๕๑๖, ๐-๓๔๗๖-๑๓๐๕
 

ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 30 ต.ค. 2558
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^