การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

          ประชาสัมพันธ์

              การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ 
               ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

                       ---------------------------------------------------------------------------------------


               องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ สำหรับคนพิการที่มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เริ่มรับเงินเบี้ยเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙)

            กำหนดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.    ณ  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม  
หลักฐานประกอบฯ
              -        บัตรประจำตัวคนพิการ พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด
              -        ทะเบียนบ้านปัจจุบัน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด

              -        หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้อื่นดำเนินการยื่นแบบคำขอแทน)
              -        สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน ๑ ชุด
              -        สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาบางคนที (กรณีขอรับเงินฯ ผ่านธนาคาร)
 
           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ ๐-๓๔๗๓-๐๕๑๖, ๐-๓๔๗๖-๑๓๐๕

ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 30 ต.ค. 2558
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^