ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน 2560)
....................................

 
                   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  ข้อ 29  ข้อ  30 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13  ข้อ 14 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รวมทั้งดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  พร้อมทั้งรายงานผลเสนอความเห็น ที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  นั้น
 
                   เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.25๖๐ (ครั้งที่  1  เดือนเมษายน 2560) มาให้ทราบโดยทั่วกัน และสามารถ ดูรายละเอียดได้ที่ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
                             ประกาศ  ณ วันที่  30 เมษายน  พ.ศ.2560

 
 
   

                                                 วรพงษ์  วรทัศน์ 
                                                ( นายวรพงษ์  วรทัศน์ )
                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม

 
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 22 มิ.ย. 2560
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^