ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘

    
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
เรื่อง   ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาปี  ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
   …..…………………………………………
 
                        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๑๖ วรรคท้าย    โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรมได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาปี  ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘  แล้วเสร็จ    และได้เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรมได้มีมติให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนาปี  ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๓ (ครั้งที่  ๔) เมื่อวันที่  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๓
 
                         จึงขอประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาปี  ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม  ให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
                                            ประกาศ   ณ วันที่  ๑๙  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๓
 
 
                                                           (นายวรพงษ์  วรทัศน์)
                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
 
 
 
 
 
 
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 20 เม.ย. 2556
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^