ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)


 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
เรื่อง   ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
…..…………………………………………
 
              ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง  เพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังพร้อมจัดทำร่างแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗)  และเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรสงคราม นั้น 
 
             บัดนี้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรสงคราม (ก.อบต.จังหวัดสมุทรสงคราม)  ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบแผนอัตรากำลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม เมื่อการประชุมครั้งที่ ๙ /๒๕๕๔  ลงวันที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๔  จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘  ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรสงคราม  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อประกาศใช้แผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม  
 
 
                        ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔
 
                                    ประกาศ   ณ  วันที่   ๓๐  กันยายน   พ.ศ.๒๕๕๔
 
                                                   
 
                                               (นายวรพงษ์   วรทัศน์)
                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
 
 
 

 
 
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 20 เม.ย. 2556
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^