การปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๕

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
เรื่องการปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
........................................
 
                             ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ได้ดำเนินการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ เพื่ออำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน
                              เพื่อให้การปฏิบัติราชการดำเนินตามหลักเกณฑ์และวิธีในการทำงานตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ จำนวน ๑๕ กระบวนงาน เพื่อบริการประชาชน  ดังนี้
 
ที่ กระบวนงานบริการประชาชน ระยะเวลาให้บริการที่ปรับลด
ระยะเวลาเดิม ระยะเวลาปรับลดแล้ว
 

 

 
 
 

 


๑๐
 
จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จัดเก็บภาษีป้าย
การขออนุญาตการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
การขออนุญาตประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
- ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่ก่อสร้าง
- ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต
การให้คำปรึกษาหรือแนะนำเกี่ยวกับการก่อสร้าง
การให้บริการอินเตอร์เน็ต
ช่วยเหลือสาธารณภัย
รับเรื่องราวร้องทุกข์
๑๐ นาที / ราย
๑๐ นาที / ราย
๑๐ นาที / ราย
๓๐ นาที / ราย
 
๓๐ นาที / ราย
 
๔๐ วัน / ราย
๒๐ วัน / ราย
 
๒๐ วัน / ราย
๑ ชั่วโมง / ราย
 
๑ ชั่วโมง / ราย
๑ วัน / ราย
แจ้งตอบการดำเนินการ
ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๗ วัน

 
๕ นาที / ราย
๕ นาที / ราย
๕ นาที / ราย
๒๐ นาที / ราย
 
๒๐ นาที/ราย
 
๒๐ วัน / ราย
๑๕ วัน / ราย
 
๑๕ วัน / ราย
ในทันที
 
๕ นาที / ราย
ในทันที
แจ้งตอบการดำเนินการ
ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๗ วัน

 
 
ที่ กระบวนงานบริการประชาชน ระยะเวลาให้บริการที่ปรับลด
ระยะเวลาเดิม ระยะเวลาปรับลดแล้ว
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
 
๑๕
 
 
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
สนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค
การขออนุญาตจัดตั้งตลาด
- ขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต
การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
- ขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต
๑๐ นาที
๑๐ นาที
๕ ชั่วโมง / ราย
๓๐ นาที / ราย
 
๓๐ วัน / ราย
 
 
๕ นาที
๕ นาที
๓ ชั่วโมง / ราย
๒๐ นาที / ราย
 
๒๐ วัน / ราย
 
 
 
 
                จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔
 

                                                         
วรพงษ์ วรทัศน์
                                                    (นายวรพงษ์  วรทัศน์)
                                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม

 
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 21 เม.ย. 2556
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^