ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำร

 
 
 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สายงานผู้บริหารตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต.ระดับ ๘)
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร

*****************************

 
          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม จะดำเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร คือ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  (นักบริหารงาน อบต. ระดับ ๘)  เลขที่ตำแหน่ง ๐๐ – ๐๑๐๑ – ๐๐๑   จำนวน ๑ อัตรา
          อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐๒ ข้อ ๑๐๓(๓) และข้อ ๑๐๗ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔  พ.ศ. ๒๕๕๕  ประกอบกับมติคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สายงานผู้บริหารตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต.ระดับ ๘)  ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่  ๒  สิงหาคม ๒๕๕๖ จึงประกาศคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับผู้บริหารที่ว่างดังนี้
          ข้อ ๑  ชื่อตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก
                    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ๘)  เลขที่ตำแหน่ง ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๑ จำนวน  ๑  อัตรา
          ข้อ ๒  รายละเอียดตำแหน่ง  หน้าที่  และความรับผิดชอบ
                    หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติของผู้สมัคร และความรู้ความสามารถที่ต้องการ (รายละเอียดตามผนวก ก.)
          ข้อ ๓  คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๘)
                 ๓.๑.  เป็นพนักงานส่วนตำบล
                 ๓.๒.  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางรัฐศาสตร์ การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์  การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้  และ
                 ๓.๓. ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ๘ ) หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑ ปี  หรือ    
                 ๓.๔. ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล  ๗ ) หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  ๔  ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑ ปี กำหนดเวลา ๔ ปี ให้ลดเป็น ๓ ปี สำหรับผู้ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางรัฐศาสตร์ การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
                ๓.๕ อัตราเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับ ๘ เงินเดือน ๑๙,๘๖๐ บาท
                ๓.๖ ได้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาในระดับดีขึ้นไป
          ข้อ  ๔  เอกสารและหลักฐานในการสมัครคัดเลือก
                ๔.๑ ใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ กำหนด (เอกสารหมายเลข ๑ ท้ายประกาศ)
                ๔.๒ ข้อมูลบุคคลตามแบบที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ กำหนด (เอกสารหมายเลข ๒ ท้ายประกาศ) พร้อมเอกสารประกอบ เช่น สำเนาคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการ สำเนาคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน/เลื่อนระดับ เป็นต้น จำนวน ๑ ชุด
                ๔.๓ สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๑ ชุด
                ๔.๔ สำเนาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล ที่รับรองสำเนาโดยหน่วยงาน ต้นสังกัด  จำนวน  ๑  ชุด                                              
                ๔.๕  สำเนาแสดงคุณวุฒิการศึกษา ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก  จำนวน  ๑  ชุด
                ๔.๖  รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว  ๑  รูป  (ถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน)  โดยเขียนชื่อ – สกุล หลังรูปถ่ายด้วยตนเอง
                ๔.๗  ประวัติการลา  และหนังสือรับรองความประพฤติที่ผู้บังคับบัญชารับรองแล้ว
                ๔.๘  หนังสือรับรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ซึ่งได้อนุญาตให้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือก (เอกสารหมายเลข ๓ ท้ายประกาศ)
                ๔.๙ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด จำนวน ๑ ชุด
                ๔.๑๐  แบบแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือกและผลงานที่ประสบความสำเร็จจำนวน ๓ ผลงาน ตามแบบที่คณะกรรมการคัดเลือก ฯ กำหนด  (เอกสารหมายเลข ๔  ท้ายประกาศ) โดยให้ผู้สมัครคัดเลือกจัดทำรูปเล่มส่งให้คณะกรรมการคัดเลือก ฯ จำนวน ๘ เล่มในวันสมัคร
                ๔.๑๑  หลักฐานอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
          ข้อ ๕  การสมัครสอบ
                    ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานในการสมัครคัดเลือกตามข้อ ๔ ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  ตั้งแต่วันที่  ๑๕  สิงหาคม – ๔  กันยายน  ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ
          ข้อ ๖  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
               ๖.๑ ผู้สมัครจะต้องส่งแบบแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก  พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสำเร็จ  จำนวน  ๓  ผลงาน โดยแบ่งเป็นวิสัยทัศน์จำนวนไม่เกิน ๕ หน้า และผลงานไม่เกิน ๒๕ หน้า รวมเป็นไม่เกิน ๓๐ หน้า ให้คณะกรรมการคัดเลือก ฯ จำนวน ๘ เล่ม ในวันสมัคร ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม   อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม  (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม)
               ๖.๒ คณะกรรมการคัดเลือก ฯ จะใช้วิธีการประเมินโดยการสัมภาษณ์รายละเอียดตามผนวก ข.              
         ข้อ ๗   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
              ๗.๑  คณะกรรมการคัดเลือก ฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยจะปิดประกาศให้ทราบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม    อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม ในวัน ที่ ๖  กันยายน ๒๕๕๖  เป็นต้นไป
              ๗.๒  การแต่งกายในวันคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาวเท่านั้น และให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนำบัตรประจำตัวพนักงานส่วนตำบลไปแสดงตัวในวันคัดเลือกด้วย
         ข้อ  ๘  วันเวลาและสถานที่คัดเลือก
                    การคัดเลือก  คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และประเมินคุณสมบัติ  กำหนดในวันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม    
         ข้อ  ๙  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
                      ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร  จำนวน  ๔๐๐.-  บาท   (สี่ร้อยบาทถ้วน)   ค่าสมัคร  จะไม่คืนให้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
         ข้อ  ๑๐  เกณฑ์การตัดสิน
                      เกณฑ์การตัดสิน  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  จะต้องได้คะแนนการสัมภาษณ์และการประเมินคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐
                      คณะกรรมการคัดเลือก ฯ จะรวมคะแนนจากการประเมินคุณสมบัติและคะแนนจากการสัมภาษณ์ แล้วจัดลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ได้คะแนนต่ำสุด หากคะแนนของแต่ละบุคคลปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากันให้จัดลำดับผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันดังนี้
                                                ก) ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน
                                                ข)  ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้พิจารณาจากผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับตำแหน่งระดับปัจจุบันก่อน
                                                ค)  ถ้าได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในตำแหน่งระดับพร้อมกัน ให้พิจารณาจากเงินเดือนว่าผู้ใดมากกว่า
                                                ง)  ถ้าเงินเดือนเท่ากันให้พิจารณาจากอายุราชการ
                                                จ)  ถ้าอายุราชการเท่ากันให้พิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า
                                                ฉ)  ถ้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกันให้พิจารณาว่าผู้ใดได้รับก่อน
                                                ช)  ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกัน ให้พิจารณาจากผู้มีอายุมากกว่า
          ข้อ ๑๑  การประกาศผลการคัดเลือก
                      คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม  อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  
          ข้อ ๑๒  การแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก                       
               ๑๒.๑  เมื่อประกาศผลการคัดเลือกแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม   จะพิจารณาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามลำดับที่ ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ โดยผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่าจะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไป ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรสงครามก่อน
               ๑๒.๒  ในกรณีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจำนวน ตำแหน่งที่ว่าง และภายหลังมีตำแหน่งว่างเพิ่มอีก องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม อาจพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่เหลืออยู่ในลำดับที่ถัดไป ตามประกาศผลการคัดเลือกนั้นให้ดำรงตำแหน่งได้ภายใน ๖๐ วัน หรืออาจจะดำเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
 
                         ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม   อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๑๒๐ โทรศัพท์ ๐-๓๔๗๓-๐๕๑๖  ในวันและเวลาราชการ

                         
ประกาศ  ณ   วันที่    ๒   เดือน  สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๖

 
 
(ลงชื่อ)   ร.ต.อ.ประกอบ  อุดมสวัสดิ์    
        (ประกอบ  อุดมสวัสดิ์)
ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสายงานผู้บริหาร
ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต.ระดับ ๘)
 
 
 
 

 
 
                                
                        

                                                               
           
                    
 
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 05 ส.ค. 2556
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^