ภาคผนวก ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน

      (ผนวก ก.)
 
ชื่อตำแหน่ง                                        นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล 8
ตำแหน่งประเภท                                บริหารระดับกลาง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
                บริหารงานในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบความยากและคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ  รับผิดชอบการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนตำบล  โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย  และปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นจำนวนมากพอสมควร  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
                          ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ทำหน้าที่พิจารณาทำความเห็น  สรุปรายงานเสนอแนะและดำเนินงานตามกฎหมายและระเบียบคำสั่งที่ต้องใช้ความชำนาญเกี่ยวกับการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล   โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่นการอนุญาต  การอนุมัติ  การดูแลผลประโยชน์ของ อบต. การประกอบการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ  และหน้าที่อื่นตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข  การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  จัดให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ  รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิงให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม  จัดให้มีน้ำสะอาด   หรือการประปา  จัดให้มีโรงฆ่าสัตว์จัดให้มีสุสานฌาปนสถาน  บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร  จัดให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้  จัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น  จัดให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ  เทศพาณิชย์  จัดให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ  จัดให้มีและบำรุงสงเคราะห์มารดาและเด็ก  จัดให้มีและบำรุงโรงพยาบาล  จัดให้มีการสาธารณูปการ  จัดให้มีการจัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุขจัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา  จัดให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา  จัดให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ  สวนสัตว์  และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความเรียบร้อยของท้องถิ่น กิจการอย่างอื่นซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข และหน้าที่อื่น ๆ
ซึ่งมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทย  หรือกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน การจัดการให้ความสะดวก และรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในท้องที่ การจัดการให้ความสะดวก  และรักษาความ
 
- 2 -
สงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง  การขออนุมัติจ้างลูกจ้าง  และคนงานองค์การบริหารส่วนตำบล  การขออนุมัติเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างคนงาน  และพนักงานส่วนตำบลประจำปี  การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบลตามที่ ก.อบต.จังหวัด แต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนพนักงานส่วนตำบลผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัย  เป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ  เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา  เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรคระบาดสัตว์  เป็นกรรมการควบคุมรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นผู้เก็บรักษาเอกสารสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงิน  ลงนามถอนเงินจากธนาคารพาณิชย์  ธนาคารออมสิน  คลังจังหวัด  เป็นกรรมการรักษาเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีโรงเรือน  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีบำรุงท้องที่  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีป้าย  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมการฆ่าและออกใบอาชญาบัตรการฆ่าและการจำหน่ายเนื้อสัตว์  เป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิง  เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ  เป็นเจ้าหน้าที่จัดทำรายงานประจำปีเป็นกรรมการตรวจรับวัสดุและกรรมการควบคุมการก่อสร้างเป็นกรรมการตรวจสภาพอาคาร  เป็นกรรมการควบคุมการรับส่งเงิน  เป็นกรรมการอำนวยการศึกษา  เป็นกรรมการประชาสัมพันธ์  เป็นกรรมการจัดงานประจำปี  อันเป็นประเพณีท้องถิ่น  หรืองานราชพิธี  งานรัฐพิธี  เป็นกรรมการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ประชาชนในท้องถิ่นในกรณีเกิดภัยธรรมชาติและสาธารณภัยต่าง ๆ  เป็นต้น  ฝึกอบรมและให้คำแนะนำปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  ตอบปัญหาชี้แจงต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง   เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว  ยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของงานที่รับผิดชอบ  ติดต่อประสานงานวางแผนมอบหมายงาน  วินิจฉัยสั่งการ  ควบคุมตรวจสอบให้คำปรึกษาแนะนำ  ปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบด้วย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในฐานะปลัด อบต. 8
                                      - มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารงาน อบต.6 ข้อ 1 และ
                                         (1) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งรองปลัด อบต. 8 (นักบริหารงาน อบต.8) 
หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงาน อบต. 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ
                                         (2) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าปลัด อบต. 7 (นักบริหารงาน อบต. 7 หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7)  หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงาน อบต. หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  กำหนดเวลา 4 ปี  ให้ลดเป็น 3 ปี
 
-3-
 
สำหรับผู้ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางรัฐศาสตร์  การปกครอง  รัฐประศาสนศาสตร์  การบริหารรัฐกิจ
กฎหมายหรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในฐานะรองปลัด อบต. 8
                                      - มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารงาน อบต.6 ข้อ 1 และ
                                         (1) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งปลัด อบต. 7 (นักบริหารงาน อบต.7 หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7) หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงาน อบต.  หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ
                                         (2) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองปลัด อบต. 7 (นักบริหารงาน อบต. 7 หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7)  หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงาน อบต. หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  กำหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี
สำหรับผู้ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางรัฐศาสตร์  การปกครอง  รัฐประศาสนศาสตร์  การบริหารรัฐกิจ  กฎหมายหรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
                (3)  ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 8  (นักบริหารงานทั่วไป 8)  หรือตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ระดับ 8  หรือที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงาน อบต.  หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
                                มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล 7  และมีความเชี่ยวชาญ
หรือชำนาญงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
 

ผนวก ข.

วิธีและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก

 
            การคัดเลือกจะใช้วิธีการประเมินโดยการสัมภาษณ์และพิจารณาจากข้อมูลเอกสารโดยพิจารณาว่าผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่ละคนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และผลงานสำคัญพิเศษหรือผลงาน ที่เป็นประจักษ์ในความสามารถของพนักงานส่วนตำบล    จำนวนไม่เกิน  ๓  ชิ้น  โดยการคัดเลือกจะพิจารณาให้คะแนน   ดังต่อไปนี้
              ๑.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
การคัดเลือกจะพิจารณาให้คะแนน ดังต่อไปนี้
           ๑.๑ การสัมภาษณ์  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  จะพิจารณาให้คะแนนสัมภาษณ์   ดังต่อไปนี้
- สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความประพฤติและคุณลักษณะอื่น ๆ  จำนวน   ๑๐๐  คะแนน   โดยพิจารณาจาก
           (๑)  วิสัยทัศน์และผลงานที่ประสบความสำเร็จในอดีต                      จำนวน   ๔๐  คะแนน
 ความรอบรู้งานในหน้าที่ พิจารณาจากความรู้งานในหน้าที่ของตำแหน่งที่จะแต่งตั้งรวม
 ทั้งความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจสังคม  และการเมือง  โดยพิจารณาจาก
                 (ก)  วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก     จำนวน  ๒๐  คะแนน
                 (ข)  ผลงานที่ประสบความสำเร็จในอดีต                                 จำนวน  ๒๐  คะแนน
           (๒) ความสามารถในการบริหาร    จำนวน  ๓๐  คะแนน       พิจารณาจาก
                 (ก)  ความรู้ในการบริหาร  เช่น หลักการบริหารสมัยใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการบริหารต่าง ๆ  จำนวน  ๑๐  คะแนน
                 (ข)  ความสามารถในการบริหารอย่างมืออาชีพ พิจารณาจากการตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ์ ความเป็นผู้นำ ปฏิภาณไหวพริบความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้เข้ารับการคัดเลือกจำนวน  ๑๐  คะแนน
                 (ค)  ความสามารถในการบริหารงานบุคคล พิจารณาจากการยืดหยุ่นและปรับตัว ทักษะในการสื่อสาร การประสานงานกับส่วนอื่น จำนวน  ๑๐  คะแนน
           (๓)  บุคลิกภาพและภาวะผู้นำ     จำนวน  ๓๐  คะแนน   โดยพิจารณาจาก
                 (ก)  ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ที่จำเป็นสำหรับนักบริหารพิจารณาจาการมีพฤติกรรม
ที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และภารกิจของส่วนราชการ เช่น มุ่งประโยชน์ของส่วนรวม มีความซื่อสัตย์ ครองตน ครองคน ครองงาน กล่าวคือ กล้าคิด กล้าทำ กล้านำ กล้าเปลี่ยน มีความโปร่งใส
                 (ข)  ความอุตสาหะ พิจารณาจากความมีมานะ อดทนและเอาใจใส่หน้าที่การงาน กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาให้กับทางราชการ มีความขยันหมั่นเพียร
                 (ค)  มนุษยสัมพันธ์ พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับแก้ไขและลดข้อขัดแย้งอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการและหรือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนผู้มาติดต่อรวมทั้ง
เต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ
                 (ง)  ความสามรถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากความสามารถในการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
                 (จ)  ความมันคงในอารมณ์ พิจารณาจากความหนักแน่นของสภาวะอารมณ์
                 (ฉ)  ปฏิภาณไหวพริบ พิจารณาจากความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที และมีเหตุผลเป็นที่ยอมรับได้
 
          ๑.๒ การให้คะแนนคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน ให้พิจารณาจาก
           (๑)  เงินเดือน                                            คะแนนเต็ม          ๒๐  คะแนน
           (๒)  วุฒิการศึกษา                                      คะแนนเต็ม          ๑๕  คะแนน
           (๓)  ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง (ตำแหน่งทางสายงานและระดับตำแหน่งปัจจุบัน)
                                                                        คะแนนเต็ม          ๒๐  คะแนน
           (๔)  อายุราชการ                                        คะแนนเต็ม          ๑๕  คะแนน
           (๕)  การรักษาวินัยย้อนหลัง ๕ ปี                    คะแนนเต็ม          ๑๕  คะแนน
           (๖)  ความดีความชอบ (ย้อนหลัง ๕ ปี)            คะแนนเต็ม          ๑๕  คะแนน
                 เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง    จะต้องได้คะแนนการสัมภาษณ์และการประเมินคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐
 
           ๒.  การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
                         คณะกรรมการคัดเลือกจะรวมคะแนนประเมินคุณสมบัติ  และคะแนนการสัมภาษณ์  แล้วจัดลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่ำสุด และหากคะแนนของแต่ละบุคคลปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากันให้จัดลำดับผู้ที่ได้คะแนนเท่ากัน ดังนี้
                         ก) ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน
                         ข) ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้พิจารณาจากผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับตำแหน่งระดับปัจจุบันก่อน
                         ค) ถ้าได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในตำแหน่งระดับพร้อมกัน ให้พิจารณาจากเงินเดือนว่าผู้ใดมากกว่า
                         ง) ถ้าเงินเดือนเท่ากันให้พิจารณาจากอายุราชการ
                         จ) ถ้าอายุราชการเท่ากันให้พิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า
                         ฉ) ถ้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกันให้พิจารณาว่าผู้ใดได้รับก่อน
                         ช) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกัน ให้พิจารณาจากผู้มีอายุมากกว่า      
    
           ๓.  การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก
                         เมื่อได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว คณะกรรมการคัดเลือกจะรายงานผลการคัดเลือกต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม โดยจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและจัดเรียงลำดับตามผลคะแนนรวม พร้อมทั้งระบุคะแนนที่ได้ไว้ในประกาศผลการคัดเลือก และองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรมจะแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งคัดเลือกตามลำดับต่อไป
                        
*****************************

                                                                                                                                เอกสารแนบท้ายประกาศ
ประวัติการรับราชการ
 
. เงินเดือน คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน   (ตาม พ.ร.ฎ. ปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔)
 
ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนน
49,830 35,220 28,880 20.00
49,010 34,680 28,430 19.80
48,200 34,110 27,960 19.60
47,380 33,560 27,490 19.40
46,560 33,000 27,030 19.20
45,750 32,450 26,580 19.00
44,930 31,880 26,120 18.80
44,130 31,340 25,660 18.60
43,300 30,790 25,190 18.40
42,620 30,220 24,730 18.20
41,930 29,680 24,270 18.00
41,250 29,110 23,820 17.80
40,560 28,560 23,370 17.60
39,880 28,030 22,920 17.40
39,190 27,480 22,490 17.20
38,500 26,980 22,040 17.00
37,830 26,460 21,620 16.80
37,130 25,970 21,190 16.60
36,450 25,470 20,780 16.40
35,760 24,970 20,360 16.20
35,090 24,490 19,970 16.00
34,430 24,010 19,580 15.80
33,770 23,550 19,200 15.60
33,140 23,080 18,810 15.40
32,510 22,620 18,440 15.20
31,900 22,170 18,060 15.00
31,290 21,710 17,690 14.80
30,690 21,240 17,310 14.60
30,100 20,790 16,920 14.40
29,510 20,320 16,570 14.20
28,930 19,860 16,190 14.00
28,350 19,410 15,800 13.80
27,800 18,950 15,430 13.60
27,230 18,470 15,050 13.40
26,660 18,010 14,660 13.20
26,100 17,560 14,300 13.00
25,530 17,100 13,910 12.80
24,960 16,640 13,530 12.60
19,860 - 24,400 16,190 13,160 12.40


วุฒิการศึกษา    คะแนนเต็ม  ๑๕  คะแนน
วุฒิการศึกษาต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ระดับ  ๘ ระดับ  ๗ ระดับ  ๖ คะแนนที่ได้
 
                                 ปริญญาเอก
                                 ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
                                 ประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือเทียบเท่า
                                 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
                                 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า
                                 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเท่า
 
๑๕.๐๐
๑๓.๐๐
๑๒.๐๐
๑๑.๐๐
๑๐.๐๐
๙.๐๐
 
 
·       วุฒิการศึกษาเทียบเท่า  หมายถึง  วุฒิการศึกษาที่เทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาที่ ก.อบต. กำหนดไว้           
       ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง    รวมคะแนน   ๒๐  คะแนน
     ๑)  ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในระดับปัจจุบัน       คะแนนเต็ม  ๑๐  คะแนน
 
ระดับ  ๘ ระดับ  ๗ ระดับ  ๖ คะแนนที่ได้
 
                               ๑๐  ปี  ขึ้นไป
                                 ๙  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี
                                 ๘  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๙  ปี
                                 ๗  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๘  ปี
                                 ๖  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๗  ปี
                                 ๕  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๖  ปี
                                 ๔  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๕  ปี
                                 ๓  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๔  ปี
                                 ๒  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๓  ปี
 
 
๙.๒๐
๘.๘๐
๘.๔๐
๘.๐๐
๗.๖๐
๗.๒๐
๖.๘๐
๖.๔๐
๖.๐๐
 
 
     ๒)  ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในทางการบริหาร   (พิจารณาเฉพาะตำแหน่งในทางการบริหารโดยไม่ต้องพิจารณาระดับตำแหน่ง เช่น ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล / รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล / หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล / หัวหน้าส่วนต่างๆ  มานานเท่าใด เป็นต้น)  คะแนนเต็ม   ๑๐  คะแนน
 
ระดับ  ๘ ระดับ  ๗ ระดับ  ๖ คะแนนที่ได้
 
                               ๑๕  ปี  ขึ้นไป
                               ๑๔  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   ๑๕  ปี
                               ๑๓  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   ๑๔  ปี
                               ๑๒  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   ๑๓  ปี
                               ๑๑  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   ๑๒  ปี
                               ๑๐  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๑๑ ปี
                                 ๙  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๑๐ ปี
                                 ๘  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน     ๙  ปี
                          &n
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 05 ส.ค. 2556
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^