การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภบท.5) ประจำปี 2557- 2

การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภบท.5)
ประจำปี 2557- 2560

 
               องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินการสำรวจที่ดิน เพื่อให้ผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทั้งที่มีบ้านตั้งอยู่ ที่ทำการเกษตรกรรม  ที่ให้เช่า ได้ทราบว่ามีที่ดินแปลงใดอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีภาษีบำรุงท้องที่และให้ทำการยื่นแบบแสดงรายการทีดิน (ภบท.5) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในรอบระยะเวลา 4 ปี
               ดังนั้น จึงขอแจ้งให้ท่านเจ้าของที่ดิน หรือผู้รับมอบอำนาจทำการชี้เขต เพื่อแจ้งจำนวนเนื้อที่ที่ดินแก่เจ้าพนักงานสำรวจ (กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน) และยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ต่อเจ้าพนักงานประเมิน  ประจำปี พ.ศ.2557 ถึงปี พ.ศ.2560 ทั้งนี้จะดำเนินการสำรวจและรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน โดยใช้เอกสารในการยื่นแบบแสดงรายการ ดังนี้
                1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เจ้าของที่ดิน)
                2. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของที่ดิน)
                3. สำเนาโฉนดที่ดิน, น.ส.3 (ถ่ายเอกสารหน้าหลัง ทุกแปลงที่อยู่ในเขตตำบลบางพรม)
               หากที่ดินเดิมของท่านมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเนื้อที่ที่ดิน, โอนสิทธิ์, ขายเปลี่ยนมือ กรุณาแจ้งต่อเจ้าพนักงานประเมิน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม  อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม

ติดต่องานจัดเก็บรายได้
               นางสาวอภิญญา  ฟักอ่อน  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
               โทรศัพท์ : 034-730516  ต่อ 14 
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 16 ส.ค. 2556
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^