ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแ
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สายงานผู้บริหารตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต.ระดับ ๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม  อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สายงานผู้บริหารตำแหน่ง ปลัด อบต.(นักบริหารงาน อบต. ระดับ ๘)
*****************************
                     ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สายงานผู้บริหารตำแหน่ง ปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต. ระดับ ๘) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม  เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สายงานผู้บริหาร
 
                     อาศัยอำนาจตามความข้อ ๑๐๒  ข้อ ๑๐๓  และข้อ ๑๐๗ แห่ง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  พ.ศ. ๒๕๔๗  ประกอบกับมติคณะกรรมการคัดเลือกฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๖  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสายงานผู้บริหาร  ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต. ๘)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม  เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สายงานผู้บริหาร  ลงวันที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๖         จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสายงานผู้บริหาร  ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต.๘) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
ลำดับ
ที่
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ
๐๐๑ ร้อยตรีประทิน  ปานอุทัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 (นักบริหารงาน อบต.ระดับ ๗)/อบต.บางพรม
 
                               

                    ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ  มารายงานตัวในวันที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๖ เวลา  ๐๘.๓๐  น.
ณ  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
 
                    จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 


                                 ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  เดือน  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๖

                                
  (ลงชื่อ)   ร้อยตำรวจเอก    ประกอบ  อุดมสวัสดิ์
 
                                                         
                                                                   (ประกอบ  อุดมสวัสดิ์)
                                                              
  ประธานกรรมการคัดเลือกฯ
 
 
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 09 ก.ย. 2556
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^