ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ด

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สายงานผู้บริหาร ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ๘)
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสายงานผู้บริหาร 
ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต. ๘)
**************************
                   ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสายงานผู้บริหาร ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต. ๘)   เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร  ลงวันที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๖  โดยได้ดำเนินการคัดเลือกเมื่อวันที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๖ แล้วนั้น
                   อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐๓ และ ข้อ ๑๐๗ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรสงคราม  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.๒๕๕๕  ประกอบกับมติที่ประชุม คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สายงานผู้บริหาร ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  (นักบริหารงาน อบต. ๘) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖  ลงวันที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๖  ดังนั้น จึงประกาศผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต. ๘) สังกัด  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม  ดังนี้
 
ลำดับ
ที่
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/สังกัด คะแนนที่ได้รับ หมายเหตุ
๐๐๑ ร้อยตรีประทิน  ปานอุทัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม (นักบริหารงาน อบต. ๗) /องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม  อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม ๑๖๙.๙๐
 คิดเป็นร้อยละ
๘๔.๙๕
 
 
                   องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม จะแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามลำดับที่ได้ขึ้นบัญชีไว้          โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรสงคราม

                   ทั้งนี้  การขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้จะมีอายุไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสายงานผู้บริหาร ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต.  ๘) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม   
 
                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   
ประกาศ  ณ วันที่  ๑๖  กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖
 
                                             ร้อยตำรวจเอก     
ประกอบ  อุดมสวัสดิ์
                                                                  (ประกอบ  อุดมสวัสดิ์)
                    ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสายงานผู้บริหาร ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ๘)องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
 
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 23 ก.ย. 2556
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^