การประชาคมการใช้ประโยชน์จากสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางพลับ

รายงานการประชุม
การประชาคมการใช้ประโยชน์จากสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางพลับ
วันที่  ๓  มิถุนายน  ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ  ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
...............................
ผู้มาประชุม
   ลำดับที่            ชื่อ   -  สกุล                     ตำแหน่ง           หมายเหตุ
        ๑      นายวรพงษ์    วรทัศน์          นายก อบต.บางพรม
        ๒      นางบุญเรือน   ราชสิงห์โห     ประธานสภา อบต.บางพรม
        ๓      นายสุชาติ      เพ็งสกุล        รองประธานสภา อบต.บางพรม
        ๔      นายชาตรี      บุญนุช           สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๑
        ๕      นายสมบูรณ์   จันทร์พิภพ      สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๑
        ๖      น.ส.บุญเรือน  คชาสัมฤทธิ์     สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๒
        ๗      นายอโนทัย   เจริญสุข          สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๓
        ๘      นายสักรินทร์  ศรีคช             สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๓
        ๙      น.ส.วิไล       จันทร์เอียง       สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๔
        ๑๐     นายศิลา       คุ้มวงษา         สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๖
        ๑๑     นายบุญสม    เอี่ยมชูxxxล        สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๗
        ๑๒     นายอรุณ      เสือแท้           สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๗
        ๑๓     นายสง่า       จันทรพิภพ       สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๘
        ๑๔     นายสุรินทร์   คงนาม            สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๘
        ๑๕     นายนิคม      อู่อ่อน             กำนันหมู่ที่ ๑
        ๑๖     นายสมชาย   พริ้งพร้อม        ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒
       ๑๗      นายสมศักดิ์  รักษาราษฎร์     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓
        ๑๘     นายเล็ก       แก้วเจริญ        ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔
        ๑๙     นายสมพร     เกตุแก้ว          ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕
        ๒๐     นายสุชาติ     ชัยกิจ             ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖
        ๒๑     นายอนันต์     โชติช่วง          ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗
        ๒๒     นายทวี         อบเชย           ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘
        ๒๓     นางปัทมา     ศรีโหร            ประชาชน
        ๒๔     นายสำเริง     จันทร์พิภพ       ประชาชน
        ๒๕     นายสมพร     ทรัพย์มาก        ประชาชน
        ๒๖     นางพเยาว์     กลอยสวาท      ประชาชน
        ๒๘     นางอุดม       สุขประเสริฐ      ประชาชน         
        ๒๙     ร้อยตรีประทิน    ปานอุทัย      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
        ๓๐     นางสาวรุ่งทิพย์   ศรีวงษา       หัวหน้าสำนักปลัด
 
ก่อนเข้าการจัดเวทีประชาคมได้มีมติเลือกประธาน และเลขานุการซึ่งปรากฏว่าที่ประชุมได้เลือก
                        ประธาน     คือ   นายวรพงษ์          วรทัศน์
                        เลขานุการ   คือ   นางสาวรุ่งทิพย์   ศรีวงษา
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑                     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ                        เนื่องด้วยทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรมได้รับทราบการยุบเลิกการเรียน                                                                        
                                        การสอนของโรงเรียนวัดบางพลับ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม
                                        ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ และทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ก็ได้
                                                   ดำเนินการขอใช้สถานที่โรงเรียนวัดบางพลับ เพื่อดำเนินการจัดตั้ง
                                                    ๑.  ศูนย์ กศน. ตำบลบางพรม
                                                    ๒.  ศูนย์ปฏิบัติงานตำรวจชุมชน
                                                    ๓.  ศูนย์ อปพร. ตำบลบางพรม
                                                    ๔.  ศูนย์ ICT ตำบลบางพรม
                                                    ๕.  ศูนย์ถ่ายทอดวัฒนธรรมตำบลบางพรม
ระเบียบวาระที่ ๒                    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
                                                    ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๓                    เรื่องเพื่อพิจารณา
ประธานฯ                                 ตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาว่าโรงเรียนวัดบางพลับจะยุบเลิก
                                            การเรียนการสอนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ประกอบกับปัญหาความต้องการของ
                                            ส่วนราชการต่างๆ ที่ประจำในเขตพื้นที่ตำบลบางพรมว่าไม่มีอาคารสถานที่ในการ
                                            ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน ในครั้งนี้จึงขอแจ้งผู้เข้าร่วมประชาคมทุกท่าน
                                            ว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรมได้ประสานขอใช้อาคารสถานที่โรงเรียน
                                            วัดบางพลับเพื่อใช้ประโยชน์ในการใช้เป็นสถานที่การปฏิบัติราชการแล้วแต่ขณะนี้
                                            รอหนังสือตอบกลับจากสำนักงานเขตพื้นที่อยู่จึงขอให้ที่ประชุมช่วยพิจารณาอีกครั้ง
                                            ว่าการที่องค์การบริหารส่วนตำบลขอใช้สถานที่ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบล
                                            บางพรมต้องดูแลและปรับปรุงอาคารโรงเรียนวัดบางพลับเก่าและทรุดโทรมมากจึง
                                            จำเป็นต้องใช้
สมาชิกหมู่ที่ ๔                          ขอเสนอว่าใช้เป็นสถานที่ของศูนย์ กศน. ประจำตำบลบางพรมเพราะเป็นอาคาร
                                            สถานที่ใช้ในการเรียนการสอนอยู่แล้ว และก็ให้เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ
ICT ด้วย
                                                 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓                       ขอเสนอเป็นศูนย์ปฏิบัติงานของตำรวจชุมชน และเป็นศูนย์ อปพร.ตำบลบางพรม
นายสมศักดิ์ รักษาราษฎร์                    
สมาชิกหมู่ที่ ๕                           ขอเสนอเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของตำบลบางพรม
นางวรรณี  เกตุแก้ว          
ประธานฯ                                  มีท่านใดจะเสนอหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หรือไม่มี ผมขอสรุปการ
                                             เสนอขอใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่ของโรงเรียนวัดบางพลับ ดังนี้
                                                    ๑.  ศูนย์ กศน.ตำบลบางพรม
                                                    ๒.  ศูนย์ปฏิบัติงานตำรวจชุมชน
                                                    ๓.  ศูนย์ อปพร.ตำบลบางพรม
                                                    ๔.  ศูนย์ ICT ตำบลบางพรม
                                                    ๕.  ศูนย์ถ่ายทอดวัฒนธรรมตำบลบางพรม              
มติที่ประชุม                              เห็นชอบ
ประธานฯ                                 เมื่อได้ข้อสรุปแล้วทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรมก็จะดำเนินการประสานงาน
                                            กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อประโยชน์ของประชาชนตำบลบางพรม และถ้ามี
                                            ความคืบหน้าอย่างไร ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชาคม
                                            ในครั้ง ต่อไป
                                                                                                      
 
ระเบียบวาระที่ ๔                    เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ                            ไม่มี
ปิดประชุมเวลา                      ๑๒.๐๐  น.
 
 
 
       (ลงชื่อ)         รุ่งทิพย์  ศรีวงษา           ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
                    ( นางสาวรุ่งทิพย์  ศรีวงษา )
                          หัวหน้าสำนักปลัด
 
 
         (ลงชื่อ)       วรพงษ์  วรทัศน์         ผู้ตรวจรายงานการประชุม
                      ( นายวรพงษ์   วรทัศน์ )
         นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลบางพรม
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 15 พ.ย. 2556
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^