ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

    
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
เรื่อง   ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาปี  ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
   …..…………………………………………
 
                        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๑๖ วรรคท้าย    โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรมได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาปี  ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑  แล้วเสร็จ    และได้เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรมได้มีมติให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนาปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๙) เมื่อวันที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๖
 
                         จึงขอประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาปี  ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม  ให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
                                            ประกาศ   ณ วันที่  ๒๓  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๓
 
                                                                 

                                                           (นายวรพงษ์  วรทัศน์)
                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
 
 
 
 
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 19 พ.ย. 2556
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^