ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ปี ๒๕๕๖

     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
เรื่องการปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
........................................
 
                             ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ได้ดำเนินการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ เพื่ออำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน

                              เพื่อให้การปฏิบัติราชการดำเนินตามหลักเกณฑ์และวิธีในการทำงานตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ จำนวน ๑๗ กระบวนงาน เพื่อบริการประชาชน  ดังนี้
 
 
ที่ กระบวนงานบริการประชาชน ระยะเวลาให้บริการที่ปรับลด
ระยะเวลาเดิม ระยะเวลาปรับลดแล้ว

 
 
  

 
๑๐
จัดเก็บภาษีป้าย
จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การขอจดทะเบียนพาณิชย์
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
- ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่ก่อสร้าง
- ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต
ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
ขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้
เครื่องขยายเสียง
การขออนุญาตประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขออนุญาตการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
 
๑๐ นาที / ราย
๑๐ นาที / ราย
๑๐ นาที / ราย
๕ วัน
๓๐ วัน / ราย
๒๐ วัน / ราย
 
๒๐ วัน / ราย
๔๐ วัน / ราย
๔๐ วัน / ราย
๓๐ นาที / ราย
 
๓๐ วัน / ราย
 
๓๐ วัน / ราย
๕ นาที / ราย
๕ นาที / ราย
๕ นาที / ราย
๒ วัน
๑๐ วัน / ราย
๑๕ วัน / ราย
 
๑๕ วัน / ราย
๓๐ วัน / ราย
๓๐ วัน / ราย
๑๕ นาที / ราย
 
๒๐ วัน / ราย
 
๒๐ วัน / ราย
 
-๒-
 
ที่ กระบวนงานบริการประชาชน ระยะเวลาให้บริการที่ปรับลด
ระยะเวลาเดิม ระยะเวลาปรับลดแล้ว
๑๑
 
 
๑๒
๑๓
 
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
- ขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต
ช่วยเหลือสาธารณภัย
รับเรื่องราวร้องทุกข์
 
สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
การให้บริการอินเตอร์เน็ต
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร
การขอติดตั้งมิเตอร์ประปา
๓๐ วัน / ราย
 
 
๑ วัน / ราย
แจ้งตอบการดำเนินการให้
ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน
๕ ชั่วโมง / ราย
๑ ชั่วโมง / ราย
๑๐ นาที / ราย
๑๐ วัน / ราย
 
๒๐ วัน / ราย
 
 
ในทันที
แจ้งตอบการดำเนินการให้
ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๗ วัน
๓ ชั่วโมง / ราย
๕ นาที / ราย
๕ นาที / ราย
๕ นาที / ราย
 
 
 
                จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๖
 

                                                                                       
(นายวรพงษ์   วรทัศน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
 
 
 
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 19 พ.ย. 2556
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^