ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต.บางพรม


 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ บ้านบางพลับ ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที

จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรมมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลา

อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ บ้านบางพลับ ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงิน

ทั้งสิ้น ๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงาน

ก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้

ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม

๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การ

บริหารส่วนตำบลบางพรม ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอัน

เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ

กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม

หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ หมู่ที่

๔ ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๖

พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม

๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม อำเภอบางคนที

จังหวัดสมุทรสงคราม และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๖,๐๐๐ บาท ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ WWW.gprocurement go.th และWWW.bangprom@hotmail.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔ ๗๓๐๕๑๖ ในวันและเวลาราชการ

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

 

 

(นายวรพงษ์ วรทัศน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม

ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 28 เม.ย. 2557
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^