ประกาศ อบต.ฯ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม

     เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ บ้านคลองมูกแถว ตำบลบางพรม
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

       องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรมมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ บ้านคลองมูกแถว ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

               ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๘๖,๕๐๐.๐๐ บาท

               ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
              ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
              ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
              ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
              กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ หมู่ที่ ๖ บ้านคลองมูกแถว ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป
             กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ WWW.GPROCUREMENT GO.TH และ WWW.bangprom@hotmail.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔ ๗๓๐๕๑๖ ในวันและเวลาราชการ

            ประกาศ ณ วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗


            
(นายวรพงษ์  วรทัศน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม

ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 05 มิ.ย. 2557
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^