Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายวรพงษ์ วรทัศน์

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม

 • thumbnail

  นายบุญสม เอี่ยมชูกูล

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ ศิริประเสริฐ

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม

สมาชิกสภา

 • thumbnail

  นางสาวบุญเรือน ราชสิงห์โห

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม

 • thumbnail

  นายสุชาติ เพ็งสกุล

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม

 • thumbnail

  นายชาตรี บุญนุช

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม หมู่ที่ 1

 • thumbnail

  นางสาวบุญเรือน คชาสัมฤทธิ์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม หมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นายจิรวัฒน์ เดชวงษา

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม หมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นายปรีชา ศิริประเสริฐ

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม หมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นางเสรี ศรีปา

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม หมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นายเชิดศักดิ์ เข็มเงิน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นางสาวปรียา ยีทองภา

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม หมู่ที่ 6

 • thumbnail

  นางเตือนใจ พัฒนกูล

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม หมู่ที่ 6

 • thumbnail

  นายนนทชัย อยู่ทน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม หมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นายอรุณ เสือแท้

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม หมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นายสุรินทร์ คงนาม

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม หมู่ที่ 8

 • thumbnail

  นายสมบัติ อยู่ทน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม หมู่ที่ 8

 • thumbnail

  ร้อยตรีประทิน ปานอุทัย

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม

สำนักงานปลัด

 • thumbnail

  นายชุศักดิ์ เกิดช้าง

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวรริดา กลิ่นจันทร์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางกาญจนา แตงจันทรา

  นักบริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวอุดมพร อุดมสวัสดิ์

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายสำราญ คงนาม

  ภารโรง

 • thumbnail

  นางสาวสรัญญา สกุลนุ่ม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ส่วนการคลัง

 • thumbnail

  นางทัศนีย์ ไชยศรี

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นางสาวอภิญญา ฟักอ่อน

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวกาญจนา สังข์ทอง

  นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวปนัดดา ปัญญสิน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเิงินและบัญชี

ส่วนโยธา

 • thumbnail

  นายปราโมทย์ เริ่มภักดิ์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  นายปราโมทย์ เริ่มภักดิ์

  ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นายโอภาส ลิ้มสุวรรณ์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

 • thumbnail

  นางสาวพิศมัย สุรศิลป์

  ครูผู้ดูแลเด็ก 3

 • thumbnail

  นางสาวปนัดดา ปุโรทกานนท์

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางพรม

 • thumbnail

  นายเจริญ แก้วเจริญ

  กำนันตำบลบางพรม

 • thumbnail

  นายสมบูรณ์ จันทร์พิภพ

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1

 • thumbnail

  นายสมชาย พริ้งพร้อม

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นายธวัชชัย แก้วเจริญ

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นายวัฒนะ ผลพิทักษ์

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นายอนันต์ โชติช่วง

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นายทวี อบเชย

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8

ปลัด อบต.บางพรม

 • thumbnail

  ร้อยตรีประทิน ปานอุทัย

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม

 • thumbnail

  นายโอภาส ลิ้มสุวรรณ์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม

^