Personnel

สมาชิกสภา

 • thumbnail

  นางสาวบุญเรือน ราชสิงห์โห

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม

 • thumbnail

  นายสุชาติ เพ็งสกุล

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม

 • thumbnail

  นายชาตรี บุญนุช

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม หมู่ที่ 1

 • thumbnail

  นางสาวบุญเรือน คชาสัมฤทธิ์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม หมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นายจิรวัฒน์ เดชวงษา

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม หมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นายปรีชา ศิริประเสริฐ

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม หมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นางเสรี ศรีปา

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม หมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นายเชิดศักดิ์ เข็มเงิน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นางสาวปรียา ยีทองภา

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม หมู่ที่ 6

 • thumbnail

  นางเตือนใจ พัฒนกูล

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม หมู่ที่ 6

 • thumbnail

  นายนนทชัย อยู่ทน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม หมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นายอรุณ เสือแท้

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม หมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นายสุรินทร์ คงนาม

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม หมู่ที่ 8

 • thumbnail

  นายสมบัติ อยู่ทน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม หมู่ที่ 8

 • thumbnail

  ร้อยตรีประทิน ปานอุทัย

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม

^