รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางทัศนีย์ ไชยศรี

กลุ่มบุคลากรส่วนการคลัง

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

รายละเอียด

ที่อยู่20/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จัีงหวัดสมุทรสงคราม 75120

โทรศัพท์034730516

อีเมลkaijung_2009@hotmail.com

^