รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลร้อยตรีประทิน ปานอุทัย

กลุ่มบุคลากรส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรมรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนฯ

รายละเอียด

ที่อยู่20/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จัีงหวัดสมุทรสงคราม 75120

โทรศัพท์034730516

อีเมลkaijung_2009@hotmail.com

^