รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสุชาติ เพ็งสกุล

กลุ่มบุคลากรสมาชิกสภา

ตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม

รายละเอียด

ที่อยู่20/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จัีงหวัดสมุทรสงคราม 75120

โทรศัพท์034730516

อีเมลkaijung_2009@hotmail.com

^