รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวรริดา กลิ่นจันทร์

กลุ่มบุคลากรสำนักงานปลัด

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4

รายละเอียด

ที่อยู่20/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จัีงหวัดสมุทรสงคราม 75120

โทรศัพท์034730516

อีเมลkaijung_2009@hotmail.com

^