รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวอุดมพร อุดมสวัสดิ์

กลุ่มบุคลากรสำนักงานปลัด

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

รายละเอียด

ที่อยู่20/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จัีงหวัดสมุทรสงคราม 75120

โทรศัพท์034730516

อีเมลkaijung_2009@hotmail.com

^